Neler Yapıyoruz

Tanım: Tıp ve sağlık alanında eğitim toplantıları düzenlemek amacıyla oluşturulmuş yapılanmadır
Amaç: Sağlık alanında sağlık profesyonellerinin karşılaştığı güncel sorunlara yönelik kısa süreli eğitim programları ve kurslar düzenlemek Bu programlar ve kurslarda ilgili alanlarda bilgilendirme sağlamak, farkındalık yaratmak, pratik ve teorik anlamda edinilmiş bilgi ve becerilerin güncellenmesini sağlık alanındaki güncel bilimsel gelişmeler doğrultusunda gerçekleştirmek Kurs ve eğitim programlarının katılımcılarının sertifikasyonunu sağlamak
Hedef kitle: Sağlık profesyonelleri Tıp doktorları-Pratisyen, anadal uzmanı, yandal uzmanı Diş hekimleri-Pratisyen, anadal uzmanı, yandal uzmanı Hemşireler Sağlık teknikeri ve ebeler Diyetisyenler Fizyoterapistler Psikologlar TC yasaları doğrultusunda kurulmuş ve onlara uygun faaliyet gösteren STK’lar ve tüzel kişilikler kapsamında çalışan ya da bireysel olarak etkinlik gösteren gerçek kişiler veya gönüllü bireyler Yukarıda adı geçen alanlarda, yurtdışında eğitim aldıkları vatandaşı oldukları devlet tarafından belgelenmiş olan gerçek kişiler ve ilgili devlet nezdinde yasallığı tescil edilmiş tüzel kişilikler veya onların altında faaliyet gösteren sağlık profesyonelleri
Beklenti: Sağlık alanında TC Anayasası, kanun, tüzük ve yönetmeliklerİ çerçevesinde sağlık alanında bilgi, beceri ve deneyimlerin paylaşılması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve en nihayetinde akredite edilmek suretiyle düzeyinin yükseltilmesi ve belgelenmesi başlıca amaçtır. Günümüzde hızla gelişen pratik ve teorik bilginin aktarılmasının belirli bir deneyim gerektirdiği ise açıktır. Önce zarar verme ilkesinden hareket ile bilimsel tıbbın ve sağlığın, etik ilkeler doğrultusunda “Tababet-i Şuabat Sanatlarının Tarz-ı İcra”ına dair çıkarılan kanunun ruhuna uygun olarak tüm profesyoneller tarafından uygulanması en temel hedefimizdir.